Math Glossary

Sl. NoKANNADAENGLISHBENGALIMARATHIMALAYALAM
1ಕ್ಷಿತಿ ಸೂಚಕabscissaভুজभुज / क्ष-सहनिर्देशक X- സൂചകസംഖ്യ
2ಅಮೂರ್ತ ಸಿದ್ದಾಂತabstract principleবিমূর্ত মূলধনअमूर्त तत्त्वഅമൂര്‍ത്തസിദ്ധാന്തം
3ನಿಖರತೆaccuracyযথাযথअचूकताകൃത്യത
4ಲಘುಕೋನacute angleসূক্ষ কোণलघुकोनന്യൂനകോൺ
5ಲಘುಕೋನ ತ್ರಿಭುಜacute angled triangleসূক্ষ কোণী ত্রিভুজलघुकोन त्रिकोणന്യൂനത്രികോണം
6ಕೂಡುadditionযোগबेरीजസങ്കലനം
7ಸಂಕಲನ ವಿಲೋಮadditive inverseযোজ্য বিপরীতबेरीज व्यस्तസകലന വിപരീതം
8ಪಾರ್ಶ್ವadjacentসন্নিহিতसंलग्नതൊട്ടടുത്തുള്ളത് /സമീപത്തുള്ളത്
9ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳುadjacent anglesসন্নিহিত কোণसंलग्न कोनസമീപകോണുകൾ /പാര്‍ശ്വകോണുകള്‍
10ಪಾರ್ಶ್ವಮುಖಗಳುadjacent facesসন্নিহিত তলसंलग्न पृष्ठസമീപവശങ്ങൾ
11ಬೀಜಗಣಿತalgebraবীজগণিতबीजगणितബീജ ഗണിതം
12ಬೈಜಿಕ ಪದೋಕ್ತಿalgebraic expressionবীজগাণিতিক রাশিমালাबैजिक राशीബീജ ഗണിത പദപ്രയോഗം
13ಪರ್ಯಾಯalternateএকান্তরएकांतरितഒന്നിടവിട്ടുള്ള
14ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳುalternate anglesএকান্তর কোণव्युत्क्रम कोनഏകാന്തര കോണുകൾ/മറുകോണുകൾ
15ಪರ್ಯಾಯ ಕಂಸalternate arcএকান্তর বৃত্তচাপविरुद्ध कंसമറുചാപം
16ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತರ್‍ ಕೋನಗಳುalternate interior anglesএকান্তর অন্তঃস্থ কোণआंतरव्युत्क्रम कोनആന്തരീക മറു കോണുകള്‍
17ಎತ್ತರaltitudeউচ্চতাशिरोलंब / उंचीഉന്നതി
18ಮೊತ್ತamountপরিমাণराशीതുക
19ಕೋನangleকোণकोनകോൺ
20ಅವನತ ಕೋನangle of depressionঅবনতি কোণअवनत कोनകീഴ്കോൺ
21ಉನ್ನತ ಕೋನangle of elevationউন্নতি কোণउन्नत कोनമേൽക്കോൺ
22ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆangular bisectorকোণ সমদ্বিখণ্ডকकोन दुभाजकകോണീയ സമഭാജി
23ಶೃಂಗapexশীর্ষशिरोबिंदूശീര്‍ഷം
24ಆನ್ವಯಿಕ ಗಣಿತapplied mathematicsফলিত গণিতउपयोजित गणितപ്രയുക്ത ഗണിതം
25ಕಂಸarcবৃত্তচাপकंसചാപം
26ವಿಸ್ತೀರ್ಣareaক্ষেত্রফলक्षेत्रफळപരപ്പളവ്,വിസ്തീർണ്ണം
27ಅಂಕಗಣಿತarithmeticপাটিগণিতअंकगणितഅങ്കഗണിതം
28ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿarithmetic progressionসমান্তর প্রগতিअंकगणिती श्रेढीസമാന്തര ശ്രേണി
29ಸಹವರ್ತನೀಯassociative lawসংযোগ সূত্রसाहचर्य नियमസംയോജനനിയമം
30ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ/ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರastronomyজ্যোতির্বিদ্যাखगोलशास्त्रജ്യോതിശാസ്ത്രം
31ಸರಾಸರಿaverageগড়सरासरीശരാശരി
32ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳುaxesঅক্ষদ্বয়अक्षഅക്ഷങ്ങള്‍
33ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧaxiomস্বতঃসিদ্ধगृहीतकസ്വയംപ്രമാണം
34ಸ್ತಂಭಾಲೇಖbardiagramস্তম্ভচিত্রस्तंभालेखചതുരചിത്രം
35ಪಾದbaseভূমিपायाപാദം
36ಪಾದಕೋನbase angleভূমিকোণतळ कोनപാദകോൺ
37ಪಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣbase areaভূমি ক্ষেত্রফলतळ क्षेत्रफळപാദപരപ്പളവ്
38ಪಾದ ಅಂಚುಗಳುbase edgesভূমি ধারപാദവക്കുകള്‍
39ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯbasic propportionality theoremমৌল সমানুপাতি উপপাদ্যप्रमाणाचे मूलभूत प्रमेयഅനുപാതത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനതത്ത്വം
40ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಗಳbinomailদ্বিপদद्विपदीദ്വിപദം
41ಅರ್ಧಿಸುವ ರೇಖೆbisectorসমদ্বিখণ্ডকदुभाजकസമഭാജി
42ಅಗಲbreadthপ্রস্থरुंदीവീതി
43ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರcalculusকলনবিদ্যাकलनകലനം
44ಪ್ರಮಾಣcapacityধারকত্বक्षमताഉള്ളളവ്
45ಸಾಂಖ್ಯತೆcardinalityঅঙ্কবাচকতাकलनഅങ്കസംഖ്യ
46ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನcentral angleবৃত্তস্থ কোণकेंद्रीय कोनകേന്ദ്രകോണ്‍
47ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರcentreকেন্দ্রकेंद्रകേന്ദ്രം
48ಗುರುತ್ವ ಕೇಂದ್ರcentroidভরকেন্দ্রमध्यगासंपातबिंदूകേന്ദ്രകം
49ಜ್ಯಾchordজ্যাजीवाഞാൺ
50ವೃತ್ತcircleবৃত্তवर्तुळവൃത്തം
51ವೃತ್ತೀಯ ಶಂಕುcircular coneবৃত্তস্থ কোণशंकूവൃത്ത സ്‌തൂ പിക
52ಪರಿಕೇಂದ್ರcircumcentreপরিকেন্দ্রपरिकेंद्रപരിവൃത്തകേന്ദ്രം
53ಪರಿವೃತ್ತcircumcircleপরিবৃত্তपरिवर्तुळപരിവൃത്തം
54ಪರಿಧಿcircumferenceপরিধিपरीघവൃത്തപരിധി
55ವರ್ಗಾಂತರclass intervalশ্রেণী অন্তরवर्ग अंतराळക്ലാസ്സ് പരിധി
56ವರ್ಗೀಕರಣclassificationশ্রেণীবিভাগवर्गीकरणവർഗീകരണം
57ಸಹ ಬಾಹ್ಯ ಕೋನಗಳುco- exterior anglesপরষ্পর বহিঃস্থ কোণसहबाह्यकोनബാഹ്യസഹകോണുകൾ
58ಸಹ ಆಂತರಿಕ ಕೋನಗಳುco -interior anglesপরষ্পর অন্তঃস্থ কোণसहआंतरकोनആന്തരസഹകോണുകൾ
59ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತCo ordinate geometryস্থানাঙ্ক জ্যামিতিनिर्देशक भूमितीസൂചകസംഖ്യകൾ
60ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳುco primesপরষ্পর মৌলিকसह मूळസഹ അഭാജ്യങ്ങൾ
61ಸಹಗುಣಕcoefficientসহগसहगुणकഗുണോത്തരം
62ಐಕ್ಯವಾಗುವ ರೇಖೆಗಳುcoincident linesসমাপতিত রেখাएकसंपाती रेषाഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകൾ
63ಏಕರೇಖಾಗತcollinearসমরেখएकरेषीयവരിവരിയായുള്ള
64ಜೋಡಣೆcombinationসমবায়चय/योगതിരഞ്ഞെടുക്കൽ
65ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋನcommon angleসাধারণ কোণसामाईक कोनപൊതുകോണ്‍
66ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸcommon differenceসাধারণ অন্তরसामाईक फरकപൊതുവ്യത്യാസം
67ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತಗಳುcommon factorsসাধারণ উৎপাদকसामाईक अवयवപൊതു ഘടകം
68ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹುcommon sideসাধারণ বাহুसामाईक बाजूപൊതുവശം
69ಪರಿವರ್ತನೀಯcommutativeবিনিময়যোগ্যक्रमनिरपेक्षക്രമ നിയമം
70ಕೈವಾರcompassকম্পাসकंपासകോമ്പസ്
71ಪೂರಕ ಕಂಸcomplementary arcপূরক বৃত্তচাপपूरक कंसപൂരകചാപം
72ಪೂರಕ ಕೋನಗಳುcomplemnentary anglesপূরক কোণपूरक कोनപൂരകകോണുകൾ
73ಪೂರ್ಣ ಕೋನcomplete angleসম্পূর্ণ কোণसंपूर्ण कोनപൂർണ്ണകോൺ
74ವರ್ಗಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನCompleting square methodবর্গপদ্ধতি সম্পূর্ণকরণपूर्ण वर्ग पद्धतीവർഗത്തികവ്
75ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳುcomplex numberজটিল সংখ্যাसंमिश्र संख्याസങ്കീർണസഖ്യ
76ಪೂರಕ ಘಟನೆcomplimentary eventপূরক ঘটনাपूरक घटनाഅനുപൂരക സംഭവം
77ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆcomposite numberযৌগিক সংখ্যাसंयुक्त संख्याഭാ ജ്യ സംഖ്യ
78ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿcompound interestচক্রবৃদ্ধি সুদचक्रवाढ व्याजകൂട്ടുപലിശ
79ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿcompound interestচক্রবৃদ্ধি সুদचक्रवाढ व्याजകൂട്ടുപലിശ
80ನಿಮ್ನ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿconcave polygonঅবতল বহুভুজअंतर्वक्र बहुभुजഅവതല ബഹുഭുജം
81ನಿಬಂಧನೆconditionশর্তशर्तവ്യവസ്ഥ
82ಶಂಕುconeশঙ্কুशंकूവൃത്തസ്തൂപിക
83ಸರ್ವಸಮತೆcongruencyসর্বসমতাएकरूपताസർവ്വസമത
84ಸರ್ವಸಮcongruentসর্বসমएकरूपസർവ്വസമം
85ಆಧಾರ ಕಲ್ಪನೆconjectureঅনুমানअटकळഅഭ്യൂഹം
86ಕ್ರಮಾಗತ ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳುconsecutive even numbersক্রমিক জোড় সংখ্যাलागोपाठच्या सम संख्याഅടുത്തടുത്ത ഇരട്ടസംഖ്യകൾ
87ಕ್ರಮಾಗತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳುconsecutive numbersক্রমিক সংখ্যাलागोपाठच्या संख्याഅടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ
88ಕ್ರಮಾಗತ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳುconsecutive odd numbersক্রমিক বিজোড় সংখ্যাलागोपाठच्या विषम संख्याഅടുത്തടുത്ത ഒറ്റസംഖ്യകൾ
89ಸುಸ್ಥಿರconsistentসঙ্গতसुसंगतസ്ഥിരത
90ಸ್ಥಿರಾಂಕconstantধ্রুবক/ নিত্যअचलസ്ഥിരാങ്കം
91ಸ್ಥಿರ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿconstant polynomialনিত্য রাশিমালাस्थिर बहुपदीസ്ഥിരാങ്കബഹുപദം
92ರಚನೆconstructionসম্পাদ্যरचनाനിർമ്മിക്കുക
93ವಿಲೋಮconverseবিপরীতव्यत्यासനേർവിപരീതം
94ಪರಿವರ್ತನೆconversionরূপান্তরरूपांतरणരൂപപരിണാമം
95ಪೀನ ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿconvex pentagonউত্তল পঞ্চভুজबहिर्वक्र पंचकोनസമപഞ്ചഭുജം
96ಪೀನ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿconvex polygonউত্তল বহুভুজबहिर्वक्र बहुभुजഉത്തല ബഹുഭുജം
97ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತcoordinate geometryস্থানাঙ্ক জ্যামিতিनिर्देशक भूमितीനിദേശാങ്കജ്യാമിതി
98ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳುcoordinatesস্থানাঙ্কनिर्देशकസൂചകസംഖ്യകൾ
99ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳುcorresponding anglesঅনুরূপ কোণसंगतकोनസമാനകോണുകൾ
100ಕ್ರಮಾನುಗತ ಅಂತರ್‍ ಕೋನಗಳುcorresponding internal anglesঅনুরূপ অন্তঃস্থ কোণसंगत अंतर्कोनഅനുബന്ധ ആന്തരിക കോണുകൾ
101ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳುcorresponding sidesঅনুরূপ বাহুसंगत बाजूപൊരുത്തപെടുന്ന കോണുകൾ
102ಕೊಂಡ ಬೆಲೆcost priceক্রয়মূল্যमूळ किंमतവാങ്ങിയവില
103ಅಪರಿಮಿತcountlessঅগুন্তিअगणितഎണ്ണമറ്റ
104ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ 'CPCTসর্বসম ত্রিভুজের অনুষঙ্গী অংশएकरूप त्रिकोणाचे संगत घटकസർവ്വസമ ത്രികോണങ്ങളുടെ സമസ്ഥാനീയ ഭാഗങ്ങൾ
105ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರcross multiplicationআড়াআড়ি গুণക്രോസ് ഗുണനം
106ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತcross sectionপ্রস্থচ্ছেদकाटछेदഛേദതലം
107ಘನcubeঘন / ঘনকघनത്രിവര്‍ഗ്ഗം
108ಘನಮೂಲcube rootঘনমূলघनमूळ ഘനമൂലം
109ಘನ ಸಮೀಕರಣcubic equationত্রিঘাত সমীকরণघन समीकरणത്രിമാന സമവാക്യം
110ಘನ ಮೀಟರ್cubic meterঘন মিটারघनमिटरഘനമീറ്റര്‍
111ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿcubic polynomialত্রিঘাত রাশিমালাघन बहुपदी ഘനബഹുപദങ്ങൾ
112ಆಯತ ಘನcuboidআয়তঘনघनചതുരസ്തംഭം
113ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿcumulative frequencyক্রমবর্ধিষ্ণু পুনরাবৃত্তিसंचयी वारंवारताസഞ്ചിത ആവൃത്തി
114ವಕ್ರ ರೇಖೆcurveবক্রवक्रവക്രം
115ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣcurved surface areaবক্রতলवक्रपृष्ठफळവക്രതല പരപ്പളവ്
116ಚಕ್ರೀಯcyclicবৃত্তস্থचक्रीयചാക്രികം
117ಚಕ್ರೀಯ ಚತುರ್ಭುಜcyclic quadrilateralবৃত্তস্থ চতুর্ভুজचक्रीय चौकोनചക്രീയ ചതുർഭുജം
118ಸ್ತಂಭಾಕೃತಿcylinderচোঙवृत्तचितीവൃത്തസ്‌തംഭം
119ದತ್ತdataতথ্যसामग्री (currently used in state board text books) विदा (suggested) വിവരങ്ങൾ/ഉപാത്തങ്ങള്‍
120ದಶಭುಜdecagonদশভুজदशकोनദശഭുജം
121ದಶಮಾಂಶdecimalদশমিকदशांशദശാംശം
122ದಶಮಾನ ಭಿನ್ನರಾಶಿdecimal fractionদশমিক ভগ্নাংশदशांश अपूर्णांकദശാംശഭിന്നം
123ದಶಮಾನ ಪದ್ಧತಿdecimal systemদশমিক পদ্ধতিदशांश पद्धतीദശസംഖ്യാന സംബ്രദായം
124ಕಡಿಮೆdecreaseক্রম হ্রাসমানverb -> घटवणे, noun -> घटകുറയൽ
125ನಿಗಮನdeductionসিদ্ধান্তनिगमनകിഴിവ്
126ವ್ಯಾಖ್ಯೆdefinitionসংজ্ঞাव्याख्याനിര്‍വചനം
127ಡಿಗ್ರಿdegreeডিগ্রি(as in degree of a polynomial) श्रेढीകൃതി
128ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿdegree of a polynomialবহুপদ রাশিমালার ঘাতबहुपदीची कोटीബഹൂപദത്തിന്‍റെ കൃതി
129ಛೇದdenominatorহরछेदഛേദം
130ಪರತಂತ್ರ ಚರಾಕ್ಷರdependent variableপরাধীন চলपरचलആശ്രിത ചരം
131ಕರ್ಣdiagonalকর্ণकर्णവികർണ്ണം
132ವ್ಯಾಸdiameterব্যাসव्यासവ്യാസം
133ವ್ಯತ್ಯಾಸ/ಅಂತರdifferenceঅন্তরफरकവ്യത്യാസം
134ಅವಕಲ ಜ್ಯಾಮಿತಿdifferential geometryঅন্তরকল জ্যামিতিविकलक भूमितीഅവകലന ജ്യാമിതി
135ಅವಕಲನdifferentiationঅবকলনविकलनഅവകലനം
136ಅಂಕೆdigitঅঙ্কअंकഅക്കം
137ಆಯಾಮdimensionমাত্রাमितीമാനം
138ನೇರ ವಿಧಾನdirect method methodপ্রতক্ষ্য পদ্ধতিथेट पद्धतीനേരിട്ടുള്ള രീതി
139ನೇರ ಅನುಪಾತdirect proportionসরল সমানুপাতसम प्रमाणനേർ അനുപാതം
140ಸೋಡಿdiscountছাড়सूटഇളവ്
141ಶೋಧಕdiscriminantনিরূপকनिश्चायकവിവേചകം
142ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಗಣdisjoint setশূন্যছেদী সেটविभिन्न संचവിയുക്തഗണങ്ങൾ
143ದೂರdistanceদূরত্বअंतरദൂരം
144ದೂರ ಸೂತ್ರdistance formulaদূরত্বের সূত্রअंतर सूत्रദൂര സൂത്രവാക്യം
145ವಿಭಾಜಕdistributiveবন্টকवितरण-വിഭാജകമായ
146ಭಾಜಕdividendভাজ্যभाज्यഹാര്യം
147ವಿಭಾಜಕdividerকাটা কম্পাসभाजक/ छेदकഭാഗിക്കുന്നത്
148ವಿಭಾಜಕತೆdivisibilityবিভাজ্যতাविभाज्यताഹരിക്കത്തക്ക
149ಭಾಗಾಕಾರ ಅನುಪ್ರಮೇಯdivision algorithmভাগ-কলনবিধিभागाकार ऍल्गोरिदमഹരണ പ്രക്രിയ
150ಭಾಜ್ಯdivisorভাজকभाजकഹാരകം
151ಅಂಚುedgeধারकडाവശം(വക്ക് )
152ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಘಟನೆelementary eventপ্রাথমিক ঘটনাप्रारंभिक घटनाഅടിസ്ഥാന സംഭവം
153ವರ್ಜಿಸುeliminationঅপনয়নचलाचा लोप करणेഒഴിവാക്കൽ
154ಸಮequalসমানसमानതുല്യം/സമം
155ಸಮ ಕೋನಗಳುequal anglesসমান কোণसमान कोनതുല്യകോണുകള്‍
156ಸಮಾನ ಸಾಧ್ಯತೆequally likelyসমসম্ভাব্যसमसंभाव्यതുല്യസാധ്യത
157ಸಮೀಕರಣequationসমীকরণसमीकरणസമവാക്യം
158ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜequilateral triangleসমবাহু ত্রিভুজसमभुज त्रिकोणസമഭുജത്രികോണം
159ಅಂದಾಜಿಸುವಿಕೆestimationমূল্যায়নअंदाज (noun)അനുമാനം
160ಸಮevenজোড়समഇരട്ട
161ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆeven numberজোড় সংখ্যাसम संख्याഇരട്ട സംഖ്യ
162ಘಟನೆeventঘটনাघटनाസംഭവം
163ಉದಾಹರಣೆexampleউদাহরণउदाहरणഉദാഹരണം
164ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪexpanded formবিস্তারিত আকারविस्तृत रूपവിപുലീകരിച്ച രൂപം
165ಘಾತಾಂಕತೆexponentiationসূচকীকরণघातांकीकरणകൃതീകരണം
166ವಿಸ್ತರಿಸextendবর্ধিতविस्तार करणेനീട്ടുക
167ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪextended formবর্ধিত আকারवर्धित रूपവ്യാപിച്ച രൂപം
168ಬಾಹ್ಯ ಕೋನexternal angleবহিঃস্থ কোণबाह्य कोनബാഹ്യ കോൺ
169ಮುಖfaceতলपृष्ठമുഖം
170ಅಪವರ್ತನfactorউৎপাদকअवयवഘടകം
171ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯfactor theoremউৎপাদক উপপাদ্যअवयव सिद्धांतഘടകസിദ്ധാന്തം
172ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆfactorisationউৎপাদক নির্ণয়अवयव पद्धतीഘടകക്രിയ
173ಅಪವರ್ತಿಸುfactoriseউৎপাদকে বিশ্লেষণअवयव काढणेഘടകങ്ങളാക്കുക
174ಪರಿಮಿತ ಗಣfinite setসসীম সেটसांत संचപരിമിത ഗണം
175ಮೊದಲಪದfirst termপ্রথম পদपहिले पदആദ്യപദം
176ನಾಭಿಕೇಂದ್ರfocusনাভিनाभीനാഭി
177ಸೂತ್ರformulaসূত্রसूत्रസൂത്രവാക്യം
178ಚತುರ್ಘಾತ ಸಮೀಕರಣfourth degree equationচতুর্ঘাতী সমীকরণचतुर्थ श्रेढीचे समीकरणചതുര്‍മാന സമവാക്യം
179ಭಿನ್ನರಾಶಿfractionভগ্নাংশअपूर्णांकഭിന്നം
180ಆವರ್ತfrequencyপুনরাবৃত্তিवारंवारताആവൃത്തി
181ಅವರ್ತ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿfrequency tableপুনরাবৃত্তি সারণীवारंवारता सारणीആവൃത്തിപട്ടിക
182ಆವರ್ತ ವಿತರಣೆfrequency distributionপরিসংখ্যা বিভাজনवारंवारता वितरणആവൃത്തിവിതരണം
183ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕfrustum of coneশঙ্কু ছিন্নকशंकूछेदവൃത്തസ്തൂപികപീഠം
184ಭಿನ್ನಗ್ರ ಪಿರಮಿಡ್frustum of pyramidপিরামিড ছিন্নকमेरूछेदസ്തൂപികാപീഠം
185ಪೂರ್ಣfullপূর্ণपूर्णമുഴുവൻ
186ನಿಷ್ಪನ್ನfunctionঅপেক্ষকफलഏകദം
187ಅಂಕಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪ್ರಮೇಯFundamental theorem of arithmeticপাটিগণিতের মৌলিক উপপাদ্যअंकगणिताचे मूलभूत प्रमेयഗണിതത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനസിദ്ധാന്തം
188ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪgeneral formসাধারণ আকারसाधारण रूपപൊതുവായ രൂപം
189ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಢಿgeometic progressionগুণোত্তর প্রগতিभूमितीय श्रेढीസമഗുണിത ശ്രേണി
190ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ತತ್ತ್ವgeometrical principleজ্যামিতিক তত্বभूमितीय तत्त्वജ്യാമീതീയ തത്വം
191ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರgeometrical shapeজ্যামিতিক আকারभूमितीय आकारജ്യാമീതീയ രൂപം
192ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕೃತಿgeometrical structureজ্যামিতিক গঠনभूमितीय संरचनाജ്യാമീതീയ ഘടന
193ರೇಖಾಗಣಿತgeometryজ্যামিতিभूमितीജ്യാമിതി
194ಸುವರ್ಣ ಅನುಪಾತgolden ratioগোল্ডেন রেশিওरम्य गुणोत्तरകനകാംശബന്ധം
195ಸುವರ್ಣ ಆಯತgolden rectangleগোল্ডেন আয়তক্ষেত্রरम्य आयतകനകചതുരം
196ನಕ್ಷೆgraphলেখচিত্রआलेखആരേഖം
197ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತgrouped dataদলবদ্ধ তথ্যवर्गीकृत सामग्री/विदाതരം തിരിച്ചുള്ള വിവരം
198ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕhalf yearly (semi annually)ষান্মাসিকअर्धवार्षिकഅർദ്ധവാർഷികം
199ಹರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಢಿharmonic progressionহরাত্মক প্রগতিव्यस्तगणिती/संवादी श्रेढीസംഗീതശ്രേണി
200ಎತ್ತರheightউচ্চতাउंचीഉയരം
201ಅರ್ಧ ಗೋಳhemisphereগোলার্ধअर्धगोलഅർധ ഗോളം
202ಸಪ್ತಭುಜheptagonসপ্তভুজसप्तकोनസപ്തഭുജം
203ಷಡ್ಭುಜhexagonষড়ভুজषट्कोनഷഡ്ഭുജം
204ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್‍histogramআয়তচিত্ৰआयतालेखആവൃത്തിചതുരം
205ಕ್ಷಿತಿಜ ರೇಖೆhorizontal levelঅনুভূমিক তলआडवी पातळीതിരശ്ചീന തലം
206ವಿಕರ್ಣhypotenuseঅতিভুজकर्णകര്‍ണ്ണം
207ಊಹಾ ನಿರ್ಣಯhypothesisঅঙ্গীকারगृहितഊഹം
208ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳುidentityঅভেদनित्यसमानताസര്‍വസമവാക്യം
209ವ್ಯಾಖ್ಯಾನillustrationবর্ণনাउदाहरणവിശദീകരണം
210ಅಸಂಭವ ಘಟನೆimpossible eventঅবাস্তব ঘটনাअशक्य घटनाഅസാധ്യമായ സംഭവം
211ಅಂತಃಕೇಂದ್ರincentreঅন্তঃকেন্দ্রअंतर्केंद्रഅന്തർകേന്ദ്രം
212ಅಂಗುಲinchইঞ্চিइंचഇഞ്ച്
213ಅಂತರ್ವೃತ್ತincircleঅন্তঃবৃত্তअंतर्वर्तुळഅന്തർവൃത്തം
214ಹೆಚ್ಚುincreaseক্রম বর্ধমানवाढ (noun), वाढणे (verb) കൂടൽ
215ಘಾತಸೂಚಿindexসূচকघातांकസൂചിക
216ಅಸಮಾನತೆinequalityঅসমতাअसमानताഅസമത്വം
217ಅನುಮಿತೀಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರinferential statisticsঅনুমিতিক রাশিবিজ্ঞানआनुमानिक सांख्यिकीനിഗമനാത്മകസാംഖികം
218ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿinfiniteঅসীমअनंतഅനന്തം
219ಅಪರಿಮಿತ ಗಣinfinite setঅসীম সেটअनंत संचഅനന്തഗണം
220ಅಪರಿಮಿತinfinityঅনন্তअनंतഅനന്തത
221ಅಪರಿಮಿತ ಶ್ರೇಢಿinfinte sequenceঅসীম অনুক্রমअनंत क्रमिकाഅനന്ത ശ്രേണി
222ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳುinner alternate anglesঅন্তঃস্থ একান্তর কোণआंतर व्युत्क्रम कोनആന്തരിക മറു കോൺ
223ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳintegersপূর্ণ সংখ্যাपूर्णांक संख्याപൂര്‍ണ്ണസംഖ്യകൾ
224ಬಡ್ಡಿinterestসুদव्याजപലിശ
225ಆಂತರಿಕ ಕೋನinterior angleঅন্তঃস্থ কোণआंतर कोनആന്തരകോണ്
226ಒಳಕೋನಗಳುinterior anglesঅন্তঃস্থ কোণआंतर कोनഅകകോണുകൾ
227ಅಂತರಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳುinterior opposite anglesঅন্তঃস্থ বিপরীত কোণव्युत्क्रम कोनഎതിരെയുള്ള അകത്തെ കോണുകൾ
228ಛೇದಕದ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್ ಕೋನಗಳುinternal angleঅন্তঃ কোণअंतर्कोनആന്തര കോണ്‍
229ಛೇದಿಸುintersectছেদछेदणेസംഗമിക്കുക
230ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳುintersecting linesপরষ্পর ছেদী রেখাछेदणाऱ्या रेषाസംഗമരേഖകൾ
231ವಿಲೋಮಾನುಪಾತinverse proportionব্যাস্তানুপাতव्यस्त प्रमाणവിപരീത അനുപാതം
232ಅಭಾಗಲಬ್ಧirrationalঅমূলদअपरिमेयഅഭിന്നകം
233ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆirrational numberঅমূলদ সংখ্যাअपरिमेय संख्याഅഭിന്നകസംഖ്യ
234ಅನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿirregular polygonবিষম বহুভুজअनियमित बहुभुजഅസമബഹുഭുജം
235ಸಮದ್ವುಬಾಹು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯisosceles trapeziumসমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ামसमद्विभुज समलंब चौकोनസമപാര്‍ശ്വലംബകം
236ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜisosceles triangleসমদ্বিবাহু ত্রিভুজसमद्विभुज त्रिकोणസമപാര്‍ശ്വത്രികോണം
237ಗಾಳಿಪಟkiteঘুড়িपतंगाकृतीപട്ടം
238ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಹುಗಳುlateral edgesপার্শ্বধারबाजूच्या कडाപാര്‍ശ്വവക്കുകള്‍
239ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣlateral surface areaপার্শ্বতলের ক্ষেত্রফলबाजूचे पृष्ठफळപാര്‍ശ്വതലപരപ്പളവ്
240ಅನುಪ್ರಮೇಯlemmaসহায়ক উপপাদ্যसहायक प्रमेयപ്രമേയിക
241ಉದ್ದlengthদৈর্ঘ্যलांबीനീളം
242ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಓಜೀವ್Less than Ogiveবৃহত্তর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যারেখা
243ಸರಳ ಯುಗ್ಮ ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧliear pair axiomরৈখিক জোড় স্বতঃসিদ্ধरेषीय जोडी गृहीतकരേഖീയജോടിതത്വം
244ಸಜಾತಿ ಪದಗಳುlike termসদৃশ পদसजातीय पदेസജാതിയ
245ಮಿತಿlimitসীমাसीमाസീമ
246ರೇಖೆlineরেখাरेषाരേഖ/വര
247ರೇಖಾ ನಕ್ಷೆline graphরেখচিত্রरेखालेखരേഖഗ്രാഫ്
248ದೃಷ್ಟಿ ರೇಖೆline of sightদৃষ্টিরেখাदृष्टीरेखाവീക്ഷണരേഖ
249ರೇಖಾಖಂಡline segmentরেখাংশरेषाखंडരേഖാഖണ്ഡം
250ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳುlinear equations in one variableএক চলরাশি বিশিষ্ট রৈখিক সমীকরণएक चलातील रेषीय समीकरणेലഘുസമവാക്യങ്ങൾ
251ಸರಳ ಯುಗ್ಮlinear pairরৈখিক জোড়रेषीय जोडीരേഖീയ ജോഡി
252ಏಕಪದೋಕ್ತಿlinear ploynomialরৈখিক বহুপদ রাশিমালাरेषीय बहुपदीഒന്നാംകൃതിബഹുപദം
253ತರ್ಕlogicযুক্তিবিজ্ঞানतर्कയുക്തി
254ದೀರ್ಘ ಭಾಗಾಕಾರlong divisionদীর্ঘ বিভাজনദീർഘഹരണം
255ನಷ್ಟlossক্ষতিतोटाനഷ്ടം
256ವರ್ಗಾಂತರ ಕೆಳಮಿತಿlower class limitনিম্ন শ্রেণী-সীমাखालची वर्गमर्यादाതാഴ്ന്ന ക്ലാസ്സ് പരിധി
257ಮಾಯಾ ಚೌಕMagic squareম্যাজিক স্কোয়ারजादूचा चौरसമാന്ത്രികചതുരം
258ಅಧಿಕ ವೃತ್ತಖಂಡmajor sectorপ্রধান বৃত্তখণ্ডविशाल वर्तुळपाकळीവലിയ വൃത്തഖണ്ഡം
259ಅಧಿಕ ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತೆ ಖಂಡmajor segmentবৃত্তের প্রধান অংশविशाल वर्तुळखंडവലിയ വൃത്താംശം
260ರಾಶಿmassভড়आकारमानപിണ്ഡം
261ಗಣಿತmathematicsগণিতगणितഗണിതം
262ಗಣಿತೀಯ ಸಾಧನೆmathematical proofগাণিতিক প্রমাণगणितीय सिद्धताഗണിതശാസ്ത്ര തെളിവ്
263ಸರಾಸರಿ ವಿಚಲನೆMean deviationমধ্যমচ্যুতিमाध्य विचलनമാധ്യവിചലനം
264ಸರಾಸರಿmean/averageগড়मध्य/सरासरीശരാശരി/മാധ്യം
265ಅಳೆmeasureপরিমাপमोजणे (verb), माप (noun)അളക്കുക
266ಅಳತೆmeasurementমাপमापनഅളവ്
267ಮಧ‍್ಯರೇಖೆmedianমধ্যমাमध्यगा (for triangle), मध्यक (for statistics)മധ്യമം
268ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತmensurationপরিমিতিमहत्त्वमापनമാനമിതി
269ವಿಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನmethodologyপদ্ধতিবিদ্যাपद्धतिരീതിശാസ്ത്രം
270ಮಧ್ಯಬಿಂದುmid pointমধ্য বিন্দুमध्यबिंदूമധ്യബിന്ദു
271ಲಘು ಕಂಸminor arcক্ষুদ্র বৃত্তচাপलघुकंसലഘുചാപം
272ಲಘು ವೃತ್ತ ಖಂಡminor sectorক্ষুদ্র বৃত্তখণ্ডलघु वर्तुळपाकळीചെറിയ വൃത്തഖണ്ഡം
273ಲಘು ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತೆ ಖಂಡminor segmentবৃত্তের ক্ষুদ্র অংশलघु वर्तुळखंडചെറിയ വൃത്താംശം
274ರೂಢಿಬೆಲೆ/ಬಹುಲಕmodeসংখ্যাগরিষ্ঠ মানबहुलकമഹിതം
275ಅಧಿಕ ವಿರುವ ಓಜೋವ್More than Ogiveক্ষুদ্রতর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যারেখা
276ಗುಣ್ಯmultipleগুণিতকविभाज्यമടങ്ങ്/ഗുണിതം
277ಗುಣಕmultiplicandগুণ্যगुण्यഗുണനഫലം
278ಗುಣಾಕಾರmultiplicationগুণगुणाकारഗുണനം
279ಗುಣಾಕಾರ ವಿಲೋಮmultiplicative inverseগুণ্য বিপরীতगुणाकार व्यस्तഗുണനവിപരീതം
280ನವಭುಜnonagonনবভুজनवकोनനവഭുജം
281ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆnatural numberসাধারণ সংখ্যাनैसर्गिक संख्याഎണ്ണല്‍സംഖ്യ
282ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆnegative numberঋণাত্মক সংখ্যাऋण संख्याന്യൂനസംഖ്യ/ഋണസംഖ്യ
283ಋಣ ಮೌಲ್ಯnegative valueঋণাত্মক মানऋण किंमतന്യൂനസംഖ്യാമൂല്യം
284ಯೂಕ್ಲಿಡೇತರ ರೇಖಾಗಣಿತಗಳುnon Euclidian geometriesনন-ইউক্লিডিয় জ্যামিতিअ-युक्लिडीय भूमितीയൂക്ലീഡിയേതര ജ്യാമിതി
285ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದ ಆವರ್ತವಾಗುವnon terminating decimalঅসীম দশমিকअविरामी दशांशഅവസാനിക്കാത്ത ദശാംശ സംഖ്യ
286ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದ ಆವರ್ತವಾಗುವnon terminating recurringঅসীম অনাবর্তअविरामी आवर्तीആവർത്തകദശാംശം
287ಛೇದಿಸದ ರೇಖೆಗಳುnot intersecting linesপরষ্পর ছেদী নয় এমন সরলরেখাन छेदणाऱ्या रेषाസമ്മാന്തര രേഖകൾ
288ಅಂಕಿ/ಅಂಕೆ/ಸಂಖ್ಯೆnumberসংখ্যাसंख्याസംഖ്യ
289ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆnumber lineসংখ্যা অক্ষसंख्यारेषाസംഖ്യാരേഖ
290ಸಂಖ್ಯಾ ಶ್ರೇಢಿnumber sequenceসংখ্যানুক্রমसंख्या क्रमिकाസംഖ്യാശ്രേണി
291ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿnumber systemসংখ্যা পদ্ধতিसंख्या प्रणालीസംഖ്യാ വ്യൂഹം
292ಸಂಖ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತnumber theoryসংখ্যাতত্বअंकशास्त्रസംഖ്യാശാസ്ത്രം
293ಅಂಶnumeratorলবअंशഅംശം
294ವಿಶಾಲ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜobtuse abgled triangleস্থুলকোণী ত্রিভুজविशालकोन त्रिकोणവിഷമത്രികോണം
295ವಿಶಾಲ ಕೋನobtuse angleস্থুলকোণविशालकोनബൃഹദ്കോൺ
296ಅಷ್ಟಭುಜoctagonঅষ্টভুজअष्टकोनഅഷ്ടഭുജം
297ಬೆಸoddবিজোড়विषमഒറ്റ
298ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆodd numberবিজোড় সংখ্যাविषम संख्याഒറ്റ സംഖ്യ
299ಒಂದು ಆಯಾಮದone dimensionalএকমাত্রিকएकमितीयഏകമാനം
300ಪರಿಕರ್ಮoperationপ্রক্রিয়াक्रियाക്രിയകൾ
301ಅಭಿಮುಖವಾಗಿoppositeবিপরীতविरुद्धഎതിർ
302ಅಭಿಮುಖopposite angleবিপরীত কোণविरुद्ध कोनഎതിർകോൺ
303ಅಭಿಮುಖopposite sidesবিপরীত বাহুविरुद्ध बाजूഎതിർവശങ്ങള്‍
304ಅಭಿಮುಖ ಶೃಂಗಗಳುopposite verticesবিপরীত শীর্ষविरुद्ध शिरोबिंदूഎതിര്‍മൂലകള്‍
305ಕ್ರಮ ಯುಗ‍್ಮordered pairক্রমিত জোড়क्रमित जोडीക്രമജോടി
306ಕ್ರಮ ತ್ರಿವಳಿordered tripleক্রমিত ত্রিগুণक्रमित त्रिकूटക്രമത്രയം
307ಲಂಬ ಸೂಚಕordinateকোটিकोटिy- സൂചകസംഖ്യ
308ಮೂಲ ಬಿಂದುoriginমূলবিন্দুआरंभबिंदूആധാരബിന്ദു
309ಲಂಬಕೇಂದ್ರorthocentreলম্ববিন্দুलंबसंपातലംബകേന്ദ്രം
310ಫಲoutcomeফলनिष्पत्तीപരിണതഫലം
311ಪರ್ಯಾಯ ಬಹಿರ್ ಕೋನಗಳುouter alternate anglesবহিঃস্থ একান্তর কোণबाह्य व्यत्क्रम कोनബാഹ്യ മറു കോൺ
312ಯುಗ್ಮpairজোড়जोडीജോടി
313ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ಜೋಡಿರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳುpair of linear equations in two variablesদুই চলযুক্ত একজোড়া একঘাত সমীকরণदोन चलांतील रेषीय समीकरणांची जोडीരണ്ടു ചരങ്ങളിലുള്ള സമവാക്യജോടികൾ
314ಪರವಲಯparabolaঅধিবৃত্তअन्वस्त അനുവൃത്തം
315ಸಮಾಂತರವಾಗಲುparallelসমান্তরালसमांतरസമാന്തരം
316ಸಮಾಂತರparallelyসমান্তরালভাবেसमांतरपणेസമാന്തരമായി
317ಸಮಾನಾಂನತರ ರೇಖೆಗಳುparallel linesসমান্তরাল রেখাसमांतर रेषाസമാന്തരരേഖകൾ
318ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜparallelogramসামান্তরিকसमांतरभुज चौकोनസാമാന്തരികം
319ಭಾಗಕ್ಕಿಂತpartঅংশभागഭാഗം
320ಪ್ರರೂಪpatternনকশাसूत्रबंधമാതൃക
321ಪಂಚಭುಜpentagonপঞ্চভুজपंचकोनപഞ്ചഭുജം
322ಸಾಲಿಯಾನper annumবার্ষিকदर सालപ്രതിവർഷം
323ಪ್ರತಿಶತpercentageশতকরাटक्केवारी / शतमानശതമാനം
324ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆperfect numberশিষ্টসংখ্যাपरिपूर्ण संख्याഅനഘസംഖ്യ
325ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗperfect squareপূর্ণবর্গपूर्ण वर्गപൂര്‍ണവര്‍ഗം
326ಸುತ್ತಳತೆperimeterপরিসীমাपरिमितीചുറ്റളവ്‌
327ಲಂಬperpendicularলম্বलंबലംബം
328ಲಂಬಾರ್ಧಕperpendicular bisectorলম্বসমদ্বিখণ্ডকलंब दुभाजकലംബസമഭാജി
329ಲಂಬ ದೂರperpendicular distanceলম্ব দূরত্ত্বलंबांतरലംബദൂരം
330ಪೈ ನಕ್ಷೆpie diagramপাই চিত্রवृत्तालेखവൃത്തചിത്രങ്ങൾ
331ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆplace valueস্থানাঙ্ক মানस्थानिक किंमतസ്ഥാനവില
332ಸಮತಲplaneসমতলप्रतलപ്രതലം/ തലം
333ಸಮತಲplane figureসামতলিক চিত্রप्रतल आकृतीപ്രതലചിത്രം
334ಬಿಂದುpointবিন্দুबिंदूബിന്ദു
335ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುpoint of contactস্পর্শবিন্দুस्पर्शबिंदूസ്പർശബിന്ദു
336ಪತನ ಬಿಂದುpoint of incidentআপতনবিন্দুआपाती बिंदूപതത ബിന്ദു
337ಬಹುಭುಜpolygonবহুভুজबहुभुजബഹുഭുജം
338ಬಹುಭುಜಾಕಾರpolygonবহুভুজबहुभुजബഹുഭുജം
339ಘನಾಕೃತಿpolyhedronsবহুতলকबहुपृष्ठकബഹുമുഖം
340ಬಹುಪದೋಕ್ತಿpolynomialবহুপদ রাশিমালাबहुपदीബഹുപദങ്ങൾ
341ಧನ ಸಂಖ್ಯೆpositive numberধনাত্মক সংখ্যাधन संख्याഅധിസംഖ്യ
342ಸಿದ್ಶಾಂತpostulateস্বীকার্যआधारतत्त्वഅംഗീകൃതതത്വം
343ಘಾತಾಂಕpowerঘাতघातांक (as in 'n'th power of the term/number)കാതം / കൃതി
344ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಭವನೀಯತೆpractical probabilityব্যবহারিক সম্ভাব্যতাव्यावहारिक संभाव्यताപ്രായോഗിക സാധ്യത
345ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನprime factorsমৌলিক উৎপাদকमूळ अवयवഅഭാജ്യഘടകം
346ಅವಿಭಾಜ್ಯprime numberমৌলিক সংখ্যাमूळसंख्याഅഭാജ്യ സംഖ്യ
347ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಜೋಡಿprime pairমৌলিক জোড়मूळ संख्यांची जोडीഅഭാജ്യഇരട്ട
348ಅಸಲುprincipalমূলধনमुद्दलപ്രാരംഭമുതല്‍
349ಪಟ್ಟಕprismপ্রিজমकोनचितीസ്തംഭം
350ವರ್ಗಪಾದ ಪಟ್ಟಕprism with square baseচতুর্ভূমিক প্রিজমचौरसचिती സമചതുര സ്തംഭം
351ಸಂಭವನೀಯತೆprobabilityসম্ভাব্যতাसंभाव्यता സാധ്യത
352ಗುಣಲಬ್ಧproductগুণফলगुणाकारഗുണനഫലം
353ಲಾಭprofitলাভनफाലാഭം
354ಸಾಧನೆproofপ্রমাণसिद्धताതെളിവ്
355ನೈಜ ಉಪಗಣproper subsetপ্রকৃত উপসেটउचित उपसंचസംഗതോപഗണം
356ಸಮಾನುಪಾತproportionসমানুপাতप्रमाणഅനുപാതം
357ಕೋನಮಾಪಕprotractorচাঁদাकोनमापकകോൺമാപിനി
358ಗೋಪುರpyramidপিরামিডमेरुസ്തൂപിക
359ವರ್ಗಪಾದ ಗೋಪುರpyramid with square baseচতুৰ্ভূমিক পিরামিডचौरस मेरुസമചതുര സ്തൂപിക
360ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣquadratic equationদ্বিঘাত সমীকরণवर्ग समीकरण ദ്വിമാന സമവാക്യം
361ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿquadratic polynomialদ্বিঘাত বহুপদ রাশিवर्ग बहुपदीദ്വിമാന ബഹുപദം
362ಚತುರ್ಭುಜquadrilateralচতুর্ভুজचौकोनചതുർഭുജം
363ಭಾಗಲಬ್ಧquotientভাগফলभागाकारലബ്‌ധം
364ಭಾಗಲಬ್ಧquotientভাগফলभागाकारഹരണഫലം
365ತ್ರಿಜ್ಯradiusব্যাসার্ধत्रिज्याആരം
366ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಯೋಗRandom experimentযদৃচ্ছ পরীক্ষাयादृच्छिक प्रयोगക്രമരഹിത പരീക്ഷണം
367ದರrateহারदरതോത്
368ಬಡ್ಡಿಯ ದರrate of interestসুদের হারव्याजदरപലിശനിരക്ക്
369ಅನುಪಾತratioঅনুপাতगुणोत्तरഅംശബന്ധം
370ಭಾಗಲಬ್ಧrationalমূলদपरिमेयഭിന്നം
371ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳುrational numbersমূলদ সংখ্যাपरिमेय संख्याഭിന്നസംഖ്യകൾ
372ಕಚ್ಛಾ ದತ್ತraw dataকাঁচা তথ্যकच्ची सामग्रीഅസംസ്‌കൃത അടിസ്ഥാനവിവരം
373ಕಿರಣrayরশ্মিकिरणരശ്മി
374ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆreal Numbersবাস্তব সংখ্যাवास्तव संख्याരേഖീയസംഖ്യകൾ
375ವೃತ್ಕ್ರಮreciprocalঅনোন্যকव्यस्तവ്യുൽക്രമം
376ಆಯತrectangleআয়তক্ষেত্রआयतചതുരം
377ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದಶಮಾಂಶrecurring decimalপৌনঃপুনিক দশমিকआवर्ती दशांशആവര്‍ത്തക ദശാംശം
378ಅಧಿಕ ಕೋನreflex angleপ্রবৃদ্ধ কোণप्रविशाल कोनപ്രതിഫലനകോൺ
379ವಲಯregionক্ষেত্রप्रदेशഭാഗം
380ನಿಯಮಿತ ಅಷ್ಟಭುಜregular octogonসম অষ্টভুজसुसम अष्टकोनസമ അഷ്ടഭുജം
381ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿregular polygonসমবাহু বহুভুজसुसम बहुभुजസമബഹുഭുജം
382ನಿಯಮಿತ ಘನಾಕೃತಿregular polyhedronসুবহুতলকसुसम बहुपृष्ठकക്രമ ബഹുഭുജം
383ಶೇಷremainderভাগশেষबाकी / शेषശിഷ്ടം
384ಶೇಷ ಪ್ರಮೇಯremainder theoremভাগশেষ উপপাদ্যशेष सिद्धांतശിഷ്ട സിദ്ധാന്തം
385ತಿರುಗು ಮರುಗುreverseবিপরীত / বিরুদ্ধ / উল্টোप्रतिक्रमीനേർവിപരീതമാക്കുക
386ವಜ್ರಾಕೃತಿrhombusরম্বসसमभुज चौकोनസമഭുജ സാമാന്തരികം
387ಲಂಬ ಕೋನright angleসমকোণकाटकोनമട്ടകോൺ
388ಲಂಬಕೊನ ತ್ರಿಭುಜright angled triangleসমকোণী ত্রিভুজकाटकोन त्रिकोणസമകോണം
389ಮೂಲrootবীজमूळവർഗ്ഗമൂലം
390ಸುತ್ತುವಿಕೆrotationঘূর্ণনपरिवलन / घूर्णनപരിക്രമണം
391ನಿಯಮruleনিয়মनियमനിയമം
392ಸರಳರೇಖಾ ಪಟ್ಟಿrulerদৈর্ঘ্যামাপক দণ্ড / স্কেলपट्टीവരയ്ക്കുന്ന വടി
393ವ್ಯಾಪಾರ ತೆರಿಗೆsales taxবিক্রয় করविक्री करവില്പന നികുതി
394ಸಮಾನುಪಾತsame ratioএকই অনুপাতअभिन्न गुणोत्तरഒരേ അംശംബന്ധം
395ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿscaleস্কেলमापनी (scale for measurement), श्रेणी (scale that indicates size), प्रमाण (in the sense of proportion)അളവ്
396ಪ್ರಮಾಣscale factorদূরত্বসূচক এককഗുണക നിരക്ക്
397ಅಸಮ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜscalene triangleবিষমবাহু ত্রিভুজविषमभुज त्रिकोणവിഷമത്രിഭുജത്രികോണം
398ಛೇದಕ ರೇಖೆsecantছেদকछेदिकाചേധരേഖ
399ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರsection formulaবিভাজন সূত্রविभाजनाचे सूत्रവിഭാഗ സമവാക്യം
400ತ್ರಿಜ್ಯಾಂತರ ಖಂಡsectorবৃত্তখণ্ডवर्तुळपाकळीവൃത്താംശം
401ವೃತ್ತ ಖಂಡsegmentবৃত্তের অংশवर्तुळखंड (segment of a circle) रेषाखंड (line segment)വൃത്തഖണ്ഡം
402ಅರ್ಧವೃತ್ತsemicircleঅর্ধবৃত্তअर्धवर्तुळഅര്‍ധവൃത്തം
403ಶ್ರೇಢಿsequenceবিন্যাসক্রমक्रमिकाശ്രേണി
404ಶ್ರೇಣಿseriesবিন্যাসश्रेणीപരമ്പര, നിര
405ಗಣsetসেটसंचഗണം
406ಮೂಲೆ ಮಟ್ಟಗಳುset squareসেট স্কোয়ারगुण्याമട്ടം
407ಬಾಹು/ಭುಜsideবাহুबाजूവശം
408ಸಮರೂಪತೆsimilarityসদৃশতাसमरूपताസദൃശ്യത/സമാനത
409ಸರಳ ವಕ್ರ ರೇಖೆsimple curveসরল বক্ররেখাലളിത വക്രം
410ಸರಳ ಬಡ್ಡಿsimple interestসরল সুদसरळ व्याजസാധാരണ പലിശ
411ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸುsimplifyসরলীকরণसरळ रूप द्याലഘൂകരിക്കുക
412ಓರೆ ಎತ್ತರslant heightতির্যক উচ্চতাतिरपी उंचीചരിവുയരം/പര്‍ശ്വോന്നതി
413ಇಳಿಜಾರುslopeনতিचढചരിവ്
414ಘನಾಕೃತಿsolidঘনघनഘനരൂപം
415ಜವspeedগতিवेगവേഗം
416ಗೋಳsphereগোলকगोलഗോളം
417ಮಧ್ಯಪದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವsplitting the mid termমধ্যপদের বিভাজনമധ്യപദം വിഭജിക്കുക
418ವರ್ಗ/ ಚೌಕsquareবর্গचौरस (geometrical figure) वर्ग (multiplication of a number with itself)സമചതുരം/വർഗം
419ಚದರ ಮೀಟರ್square meterবর্গমিটারचौरस मिटरചതുരശ്രമീറ്റര്‍
420ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆsquare numberবর্গ সংখ্যাवर्ग संख्याസമചതുര സംഖ്യകൾ
421ವರ್ಗಪಾದ ಪಟ್ಟಕsquare prismবর্গ প্রিজমचौरस चितीസമചതുരസ്തൂപിക
422ವರ್ಗ ಮೂಲsquare rootবর্গ মূলवर्गमूळവർഗമൂലം
423ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆstandard deviationআদর্শ বিচ্যুতিप्रमाण विचलनപ്രമാണ വിചലനം
424ಹೇಳಿಕೆstatementবিবৃতিविधानപ്രസ്‌താവന
425ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರstatisticsরাশিবিজ্ঞানसांख्यिकीസ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്
426ಘಟ್ಟ ವಿಚಲನಾ ವಿಧಾನstep deviation methodপদক্ষেপ বিচ্যুতি পদ্ধতিഘട്ട വ്യതിയാന രീതി
427ರಚನಾ ಹಂತಗಳುsteps of constructionসম্পাদ্যের বিভিন্ন ধাপरचनेच्या पायऱ्याനിർമാണ ഘട്ടങ്ങൾ
428ಸರಳ ಕೋನstraight angleসরল কোণसरळ कोनരേഖീയ കോൺ
429ಸರಳ ರೇಖೆstraight lineসরল রেখাसरळ रेषाനേർരേഖ/നേര്‍വര
430ಉಪಗಣsubsetউপসেটउपसंचഉപഗണം
431ಆದೇಶಿಸುsubstituteবিকল্পएका चलाची किंमत दुसऱ्या चलाच्या रूपात ठेवणेപകരക്കാരൻ
432ಆದೇಶsubstitutionপ্রতিস্থাপনएका चलाची किंमत दुसऱ्या चलाच्या रूपात ठेवणेപകരംവയ്ക്കൽ
433ಕಳೆsubtractionবিয়োগवजाबाकीവ്യവകലനം
434ಮೊತ್ತsumযোগফলबेरीजസങ്കലനം
435ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳುsupplementary anglesসম্পূরক কোণपूरक कोनഅനുപൂരക കോണുകൾ
436ಕರಣಿsurdকরণীकरणीകരണി
437ಖಚಿತ ಘಟನೆsure eventনিশ্চিত ঘটনাनिश्चित घटनाതീർച്ചയായും സംഭവിക്കുന്നത്
438ಮೇಲ್ಮೈsurfaceতলपृष्ठഉപരിതലം
439ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣsurface areaতলের ক্ষেত্রফলपृष्ठफळഉപരിതല പരപ്പളവ്
440ಸಂಕೇತsymbolচিহ্নचिह्नചിഹ്നം
441ಸ್ಪರ್ಶಕtangentস্পর্শকस्पर्शिकाസ്പർശകം,തൊടുവര
442ಪದtermপদपदപദം
443ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ದಶಮಾಂಶಗಳುterminating decimalসসীম দশমিকविरामी दशांशഅവസാനിക്കുന്ന ദശാംശ സംഖ്യ
444ಪದಗಳುtermsপদগুলিपदेപദങ്ങൾ
445ಪ್ರಮೇಯtheoremউপপাদ্যसिद्धांतസിദ്ധാന്തം
446ಮೂರು ಆಯಾಮದthree dimensionalত্রিমাত্রিকत्रिमितीयത്രിമാനം
447ಮೂರು ಆಯಾಮದ ರೇಖಾಗಣಿತthree dimensional geometryত্রিমাত্রিক জ্যামিতিत्रिमितीय भूमितीത്രിമാന ജ്യാമിതി
448ಸಾಧನೀಯto proveপ্রমাণ করতে হবেसिद्ध करणेതെളിയിക്കാൻ
449ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣtotal surface areaসমগ্র তলের ক্ষেত্রফলएकूण पृष्ठफळആകെ ഉപരിതല പരപ്പളവ്
450ಬೀಜಾತೀತ ಸಂಖ್ಯೆtranscendental numberঅবীজীয় সংখ্যাअबैजिक संख्याഅതീതസംഖ്യ
451ಛೇದಕtransversalছেদকछेदिकाഛേദകം
452ತ್ರಾಪಿಜ್ಯtrapeziumট্রাপিজিয়ামसमलंब चौकोनലംബകം
453ತ್ರಿಕೋನtriangleত্রিভুজत्रिकोणത്രികോണം
454ತ್ರಿಭುಜೀಯ ಸಂಖ್ಯೆtriangular numbersত্রিভুজীয় সংখ্যাत्रिकोण संख्याത്രികോണ സംഖ്യകൾ
455ತ್ರಿಭುಜಪಾದ ಪಟ್ಟಕtriangular prismত্রিভুজীয় প্রিজমत्रिकोणी चिती ത്രികോണ സ്തംഭം
456ತ್ರಿಭುಜ ಪಾದ ಗೋಪುರtriangular pyramidত্রিভুজীয় পিরামিডत्रिकोण मेरुത്രികോണ സ്തൂപിക
457ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳುtrigonometric identitiesত্রিকোণমিতিক অভেদাবলীत्रिकोणमितीय नित्यसमानता ത്രികോണസാരുപ്യങ്ങൾ
458ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಅನುಪಾತtrigonometric ratioত্রিকোণমিতিক অনুপাতत्रिकोणमितीय गुणोत्तरेത്രികോണമിതി അംശബന്ധം
459ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಶಾಸ್ತ್ರtrigonometryত্রিকোণমিতিत्रिकोणमितीത്രികോണമിതി
460ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿtrinomialত্রিপদत्रिपदीത്രിപദം
461ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳುtwin primesসদৃশ মৌলিকഅഭാജ്യ ഇരട്ടകൾ
462ಎರಡು ಆಯಾಮದtwo dimensionalদ্বিমাত্রিকद्विमितीयദ്വിമാനം
463ಎರಡು ಆಯಾಮದ ರೇಖಾಗಣಿತtwo dimensional geometryদ্বিমাত্রিক জ্যামিতিद्विमितीय भूमितीദ്വിമാന ജ്യാമിതി
464ಅವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶungrouped dataঅ-দলবদ্ধ তথ্যअवर्गीकृत सामग्री/विदाതരം തിരിക്കാത്ത വിവരം
465ಸಂಯೋಗunionসংযোগसंयोगയോഗം
466ಅನನ್ಯuniqueঅনন্যएकमेवസമാനമില്ലാത്ത
467ಅನನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಪ್ರಮೇಯunique factorisation theormঅনন্য উৎপাদকের উপপাদ্যएकमेव अवयव प्रमेयഅനന്യഘടകക്രിയാ പ്രമേയം
468ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳುunlike termsঅসদৃশ পদविजातीय पदेവിജാതിയ പദങ്ങൾ
469ವರ್ಗಾಂತರ ಮೇಲ್ಮಿತಿupper class limitঊর্দ্ধ শ্রেণী-সীমাवरची वर्गमर्यादाഉയർന്ന ക്ലാസ്സ് പരിധി
470ಬೆಲೆvalueমূল্য/মানकिंमतമൂല്യം
471ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆvalue added taxমূল্য যুক্ত করमूल्यवर्धित करമൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി
472ಚರಾಕ್ಷರvariableচলचलചരം
473ವಿಚಲನೆ/ವಿಚರಣೆvarianceঅমিলप्रचरणവർഗവിചലനം
474ಪರಶೀಲಿಸುverifyযাচাই করাपडताळणेസ്ഥിരീകരിക്കുക
475ಶೃಂಗvertexশীর্ষशिरोबिंदूശീർഷം/ മൂല
476ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳುvertically opposite anglesবিপ্রতীপ কোণविरूद्ध कोन എതിര്‍കോണുകള്‍
477ಘನಫಲvolumeআয়তনघनफळവ്യാപ്തം
478ಪೂರ್ಣwholeপূর্ণपूर्णമുഴുവൻ
479ಪೂರ್ಣಾಂಕwhole numberপূর্ণ সংখ্যাपूर्ण संख्याഅഖണ്ഡസംഖ്യ
480ಶೂನ್ಯತೆzeroশূন্যशून्यപൂജ്യം
481ಶೂನ್ಯ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿzero polynomialশূন্য বহুপদরাশিशून्य बहुपदीശൂന്യബഹുപദം

Need this glossary for Offline Use?